En flexiblare ämneslärar­utbildning

Promemoria

Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen tar steg för att höja attraktiviteten i ämneslärarutbildningen och uppskattar den dialog med parterna som föregått remissförslaget.
Även om flera av promemorians förslag är bra och tillstyrks av förbundet, så hade förbundet önskat att ett större helhetsgrepp tagits kring problematiken med ämneslärarutbildningen. Förbundets grundläggande inställning är därför att en samlad ämneslärarutbildning utan inriktningar är den mest fördelaktiga lösningen på sikt, inte minst för studenterna själva.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

  • Att det införs en ny tvåämnesvariant på ämneslärarutbildningen som blir en termin kortare än i dag och som omfattar 240 högskolepoäng.
  • Att treämnesvarianten utökas från att omfatta 270 till 300 högskolepoäng.
  • Att kravet på ämnesdjup höjs från dagens 45 högskolepoäng till 60 högskolepoäng i de ämnen som inte kräver minst 90 högskolepoäng.
  • Tidpunkten för ikraftträdande av förslag.

Lärarnas riksförbund vill framhålla

  • Att det kan finnas vissa risker ur ett anställningsbarhets- och arbetsbelastningsperspektiv med att tillåta fler ämneskombinationer än i dag. Det ställer stora krav på samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten men också på att studenterna ges god studie- och karriärvägledning både inför och under utbildningen, vilket behöver beaktas i de fortsatta beredningen av förslaget. Om förslaget genomförs behöver regeringen följa upp hur detta fungerar i praktiken.
  • Att kraven i behörighetsförordningen på sikt behöver justeras med anledning av att kravet på ämnesdjup i utbildningen höjs från 45 till 60 högskolepoäng.

Lärarnas Riksförbund föreslår

  • Att möjligheten att på sikt avskaffa ämneslärarutbildningens båda inriktningar och ersätta dessa med en samlad utbildning och examen bör utredas.
  • Att ämneslärarutbildningen bör koncentreras till färre lärosäten för att bidra till en bättre dimensionering och kvalitet och att detta åtföljs av tillräcklig statlig finansiering.
  • Att regeringen ger Universitets- och högskolerådet i uppdrag att se över de särskilda behörighetskraven kopplade till de olika undervisningsämnena i syfte att höja och harmonisera kraven för att bidra till att alla presumtiva ämneslärare får med sig goda ämneskunskaper från gymnasieskolan eller motsvarande. Det kan också bidra till en bättre genomströmning i utbildningen.