Ordning och reda i välfärden

Betänkande, SOU 2016:78

Lärarnas Riksförbund anser att utredningens huvudförslag om vinstreglering och ny tillståndsgivning för skolan är ett steg i rätt riktning. I de fall regeringen genom utvärdering kan konstatera att de föreslagna regelförändringarna inte fått avsedd effekt, måste snabbt ytterligare steg kunna vidtas.

Förbundet vill endast kommentera de delar som berör skolväsendet. Förbundet väljer dessutom att inte fördjupa sig i remissens detaljer, utan istället utgå från remissens viktigaste förslag och föra ett principiellt resonemang utifrån dessa.

Lärarnas Riksförbund har i grunden en positiv syn på valfrihet, något som inte står i motsatsställning till att skolans resurser till fullo ska användas till verksamhetens tänkta ändamål, nämligen det som står angivet i skollagen och läroplanerna. Det är dock tydligt att skolsystemet behöver en översyn i syfte att höga kunskapsresultat och likvärdighet ska kunna garanteras. Skolkommissionen är en statlig utredning med just ett sådant uppdrag. Lärarnas Riksförbund vill dock redan nu peka på behovet av en översyn av skolans finansierings- och resursfördelningsmodell. Förbundet har tagit fram en modell för finansiering och resursfördelning för både grund- och gymnasieskolan. Denna modell är bland annat uppbyggd på så vis att möjligheterna att göra vinstuttag minimeras.

Lärarnas Riksförbund föreslår

  • Att en särskild utredning tillsätts för att följa reformens effekter
  • Att regeringen skyndsamt efter det att Skolkommissionen avlagt sitt slutbetänkande hanterar frågan om nationell finansiering och resursfördelning för samtliga grund- och gymnasieskolor
  • Att aktiebolag på sikt fasas ut från skolsektorn. Detta kräver en övergångsperiod med tydliga incitament för befintliga aktiebolag att omvandla verksamheten till annan verksamhetsform. En översyn av möjligheten att på sikt fasa ut aktiebolag från skolan bör också ingå i ovan nämnda utredning

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55