En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Betänkande, SOU 2016:77

Lärarnas Riksförbund välkomnar många av utredningens förslag och anser att de sammantaget kommer att bidra till en positiv utveckling vad gäller genomströmningen. Förbundet vill dock samtidigt poängtera att de förslag som lämnats av denna utredning, såväl som av den tidigare yrkesprogramsutredningen, bör ses som en del av en bredare strategi. Att utveckla en gymnasieskola där alla elever har samma möjlighet att lyckas kräver fler och mer omfattande åtgärder än de förslag som utredningen kommit fram till.

Lärarnas Riksförbund vill framhålla betydelsen av elev- och lärarnära satsningar för att få elever att fullfölja sin utbildning, i synnerhet lärarnas förutsättningar att bedriva högkvalitativ undervisning samt tillgången till legitimerade och kompetenta lärare. Att lärarna får mer tid för sitt kärnuppdrag och rätt förutsättningar för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas olika behov är helt avgörande för att staten tillsammans med huvudmännen vidtar åtgärder för att minska gymnasielärarnas arbetsbelastning och för att öka läraryrkets attraktivitet.

Likaså har studie- och yrkesvägledningen en central roll i att motverka felval som leder till programbyten och avhopp. För att öka genomström­ningen i gymnasieskolan är det därmed angeläget att alla elever får tillgång till en kvantitativ studie- och yrkesvägledning under hela sin skoltid, med start tidigt i grundskolan. Här är det viktigt att eleverna får möta utbildade och kompetenta studie- och yrkesvägledare.

Ett återkommande skäl till varför elever avbryter sina studier är att de inte får tillräckligt stöd för att klara av utbildningen eller att stödåtgärderna sätts in alldeles för sent. Trots detta är det särskilda stödet fortsatt eftersatt i gymnasieskolan. Utredningen föreslår visserligen nya bestämmelser för att öka likvärdigheten i hur gymnasieskolan arbetar med stöd men för att bestämmelserna ska få avsedd effekt, krävs det kraftigt ökade statliga resurser till särskilt stöd. För att långsiktigt komma till rätta med problemen kring stöd och resurser krävs i slutändan en övergripande reform av gymnasieskolan, en reform som riktar in sig på skolans kompensatoriska uppdrag och styr resurserna dit där de behövs mest för att alla elever ska kunna klara utbildningen. Förbundet menar att regeringen måste ta ett helhetsgrepp kring frågan om styrningen och finansieringsansvaret och reglerar skolverksamheten så att likvärdiga förutsättningar skapas.

Utredningen lägger fram förslag som kommer att innebära vissa utmaningar i tider av lärarbrist och som kommer att leda till en viss utökad dokumentation och ytterligare arbetsuppgifter för lärare i både grundskolan och i gymnasieskolan.

Lärarnas Riksförbund vill framhålla att de förslag som utredningen föreslår kommer att bidra till att samhället på sikt kommer att få en bättre gymnasieskola, men för att det ska kunna bli verklighet kommer resurser behöva tillskjutas. Den bedömning som utredningen gör av ekonomiska konsekvenser behöver därför revideras.

Förbundet vill avslutningsvis framhålla att den största framgångsfaktorn för gymnasieskolan är att lärarna ges reella möjligheter att undervisa. Det innebär att en rad administrativa uppgifter måste fullgöras av andra än lärare och att den tid som frigörs ägnas åt kvalitativt för- och efterarbete till undervisningen. Därigenom kommer även läraryrkets attraktivitet att öka.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55