Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor

Betänkande, SOU 2016:66

Lärarnas Riksförbunds mening är att det inte föreligger någon anledning till att gå vidare med förslagen i denna utredning före det att Skolkommissionen avlämnat sitt slutbetänkande. Det ska dock understrykas att huvudförslagen, trots det ovan sagda, går i rätt riktning.

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en modell för skolans finansiering och resursfördelning som innebär att staten till fullo tar över detta ansvar. Så länge detta inte skett genomsyrar denna inriktning förbundets synpunkter på olika utredningsförslag, så även föreliggande förslag. Detta för att likvärdigheten ska kunna stärkas så mycket som möjligt, även i ett system där staten inte tar det fulla ansvaret för skolan.

Förbundet tillstyrker:

  • Inrättandet av strukturbelopp i bidragsberäkningen
  • Att särskilda kostnader för det kommunala ansvaret specificeras
  • Att kommunen tvingas specificera sina faktiska administrativa kostnader för skolan och att detta underlag används när beräkning av skolpeng görs
  • Att skolkostnader ska anges på enhetsnivå

Förbundet avstyrker:

  • Att kommunerna själva ska få bestämma hur stor del av resurserna som ska läggas inom strukturresursen
  • Att en friskola vid det så kallade avstämningsbeslutet inte ska behöva betala tillbaka pengar till kommunen i de fall skolan överkompenseras

Förbundet underkänner

  • Resonemang och förslag som handlar om tillståndsprocessen för fristående skolor, liksom de delar som handlar om antagningen av elever till fristående skolor

Förbundet föreslår

  • Grunderna för uträkning av strukturbelopp bör vara nationellt framtagna, bygga på socioekonomiska parametrar och obligatoriska. Varje enskild kommun ska inte kunna välja vilka faktorer/parametrar man tycker ska ingå i beräkningen. Likvärdigheten måste garanteras nationellt.
  • Staten måste fastställa en nivå för hur stor andel av resurserna som ska användas inom ramen för strukturberäkningen.
  • Skolvalssystemet behöver moderniseras. Gemensam administration och antagning bör inrättas för offentligdrivna och fristående skolor. Likaså bör valfriheten begränsas till att som huvudregel gälla förskoleklassen/årskurs1, stadieövergångarna och till gymnasieskolan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55