Vissa skollagsfrågor - del 4

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget med kommentar gällande registerutdragets eventuella hot mot den personliga integriteten.

Förbundet tillstyrker:

  • Ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag ska återkallas om verksamhet inte bedrivs, om den enskilde begär det eller om denne försätts i konkurs eller tvångslikvidation
  • Registerkontroll ska vara obligatorisk även inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • Även enskilda huvudmän ska inhämta ett yttrande från elevens hemkommun inför mottagande av elever i huvudmannens gymnasiesärskola
  • Det vid betygssättning (inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna) på gymnasial nivå ska vara möjligt att bortse från enstaka delar av kunskapskraven
  • Kommuner ska kunna få betygsrätt vid distansundervisning av utlandssvenska elever som varaktigt vistas utomlands
  • lagförslagen träder i kraft den 1 juli 2018

Förbundet tillstyrker att det ska räcka med att visa upp registerutdraget, men med följande kommentar.

Lärarnas Riksförbund instämmer i de skäl som anförs för att insamlandet av registerutdraget kan utgöra ett hot mot den personliga integriteten. Bestämmelsen om registerutdrag finns dock för att skydda eleverna. Det är därför av yttersta vikt att arbetsgivarna har tydliga rutiner för hur anteckningen om att utdraget har visats upp ska anföras. Samt att det framgår av akten vilket ansvar det medför för den som gör anteckningen.

Förbundet anser också att det kan råda en viss otydlighet vad som menas med "visas upp". Den som tar del av intyget måste ha möjlighet att granska det på ett så pass ingående sätt att det inte råder någon tvekan om att intyget är äkta och inte har ändrats på något sätt. Möjligen bör texten förtydligas till "skall visas upp i original".

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55