En inkluderande kulturskola på egen grund

Betänkande, SOU 2016:69

Lärarnas Riksförbund avstyrker de förslag som medför en statlig byråkratisering av kulturskolan.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill betona kulturskolans betydelse för att barn och unga ska få möjlighet att utöva kulturformer. Estetiska lärprocesser är ett viktigt inslag i den reguljära skolverksamheten och kulturskolan erbjuder en möjlighet att fördjupa och bredda intressen som väckts i skolan.

Förbundet föreslår följande formuleringar gällande nationella mål:

En kommunal kulturskola ska

  • ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck, i huvudsak bedrivas på barns och ungas fria tid,
  • präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom tre eller flera konstuttryck,
  • tillämpa en pedagogik som tar tillvara barnets egna erfarenheter och intressen,
  • ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens utformning och innehåll,
  • ha pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal,
    verka i för verksamheten anpassade lokaler med ändamålsenlig utrustning,
  • aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet,
  • arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet gentemot övriga samhället

Lärarnas Riksförbund anser att kommunerna bör uppmuntras att ta del av och utveckla kulturskoleverksamheten i linje med de rekommendationer som utredningen lägger fram. Data på områdena, barns och ungas perspektiv, inkludering, att överbrygga avstånd samt goda arbetsförhållanden bör samlas in av kulturrådet och ingå i den kommande utvärderingen.

Bakgrunden till förbundets ställningstaganden finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55