En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Promemoria, U2016/03475/S

Lärarnas Riksförbund lämnar härmed ett tilläggsyttrande till det yttrande vi tidigare lämnat avseende förslaget till en stadiein­delad timplan. Bakgrunden till detta tilläggsyttrande är att förbundet anser att det behövs en ändring i behörighetsför­ordningen till följd av de ändringar som görs avseende under­visning i moderna språk.

Förbundet har både initierat och tillstyrkt att elevernas timplan ska få tydligare stadieindelning. I förslaget från regeringen lyfts särskilt ämnet moderna språk, dels för att det hanteras annorlunda än andra ämnen i skollagen och timplanen, dels föreslås att ett visst antal timmar i ämnet ska ingå i undervisningen i mellanstadiet, årskurs 4-6. Dock lyfts inte frågan om tillgången på lärare som är behöriga för denna undervisning.

Redan idag gör många elever sitt språkval och läser modernt språk från årskurs 6. Förbundets bedömning är att denna undervisning ofta bedrivs av lärare som i sin legitimation är behöriga att undervisa i ämnet i årskurs 7-9 men inte alltid i årskurs 6.

I den nuvarande grundlärarutbildningen mot årskurs 4-6 kan moderna språk inte ingå i studenternas examen. Däremot ges de som läser ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9 även behörighet att undervisa i ämnet i årskurs 4-6. De som läser ämneslärarutbildningen mot gymnasieskolan (vilket är en majoritet av ämneslärarstudenterna) ges inte behörighet för årskurs 4-6. Detta innebär att påfyllningen av lärare i moderna språk med behörighet för årskurs 4-6 är liten.

Bland lärare med äldre examen råder en motsvarande situation. De som läst examen mot mellanstadiet, 1-7 eller "tidigare år" har sällan ett modernt språk i sin examen. Bland dem som läst mot 4-9 eller 2senare år" är det vanligare och dessa blir också behöriga i det moderna språket i årskurs 4-6. Samtliga med en äldre examen mot enbart gymnasieskolan saknar dock behörighet för undervisning i årskurs 4-6.

Samma företeelse noterades som ett problem för gymnasielärare utbildade i ämnena bild, musik och idrott och hälsa för några år sedan vilket medförde att §7b lades till i behörighetsförordningen (2011:326). Lärarnas Riksförbund föreslår därför att denna paragraf utökas till att även omfatta ämnet moderna språk.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55