För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Betänkande, SOU 2017:1

Att utredningens förslag hanteras tillsammans med Skolkommissionens slutbetänkande och att kommande myndighetsöversyn inom utbildnings­området utgår från de regionala behov som lyfts i föreliggande utredning.

Det är förvånande att en samlande utredning om landsbygdens framtid inte i någon utsträckning berör det som kanske är den viktigaste förutsättningen för en levande landsbygd, nämligen en likvärdig skola. Håller inte skolan hög kvalitet överallt i landet, finner många föräldrar det nog för gott att lämna landsbygden för barnens skull. För små kommuner är ansvaret för skolan uppenbarligen ett stort åtagande.

Lärarnas Riksförbund förespråkar en modell där staten tar över huvudansvaret för de skolor som idag är kommunala, och där staten också sköter finansiering och resurstilldelning till alla skolor, oavsett huvudman. Tanken är att tydligare styrning, med mer beaktande av elevers olika socioekonomiska förutsättningar, kraftigt ska förbättra förutsättningarna för skolor i till exempel idag miss­gynnade förortsområden och glesbygd. Grunden för ett samman­hållet Sverige läggs nämligen i skolan.

När det gäller utbildning berör utredningen endast delarna kompetensutveckling/försörjning och utbildning för vuxna. Detta är självfallet viktiga områden. Även här skulle förbundets modell för ett tydligare statlig ansvar tjäna som utgångspunkt för framåtsyftande diskussioner och beslut. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen (inklusive Yrkeshögskolan) behöver ett tydligt regionalt ansvar, oavsett vem som eventuellt är huvudman. Frågor som har att göra med arbetsmarknaden och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildning och dimensionering och tillgänglighet till den högre utbildningen hänger ihop och måste hanteras sammanhållet.