Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsär­skolan och same­skolan och från årskurs 5 i specialskolan

Förslag till Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund har önskemål om ett tillägg och ett tydliggörande i föreskrifterna.

Förbundet vill föreslå ett tillägg i föreskrifterna som innebär att huvudmannen bör redovisa uppgifter om antalet behöriga lärare på de skolenheter som ansökan omfattar.

I vilken utsträckning det finns behöriga lärare på de skolenheter som ingår bör rimligen vara av betydelse för kvaliteten på försöksverksamheten, inte minst med tanke på den uppföljning och utvärdering som ska göras. Om ett tillägg inte bedöms vara möjligt med anledning av de ramar för­ordningen anger eller på grund av huvudmännens uppgifts­lämnarbörda så anser Lärarnas Riksförbund att Skolverket bör ta hänsyn till denna aspekt vid uppföljningen av försöksverksamheten.

Vidare anser förbundet att det kan behöva tydliggöras i före­skrift­erna om försöksverksamheten hos en huvudman ska omfatta samtliga elever och klasser i aktuella årskurser på respektive skolenhet som ansökan avser. Som det nu är skrivet kan det uppfattas vara oklart om huvudmannen kan välja att vissa klasser/elever inte ska delta i försöket.