Metoder och kriterier för bedömning av prestationer och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället

Vinnovas slutrapport

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslag om att bedömning av samverkan skall utgöra en grund för resurstill­delning till lärosätena.

Publicerad

Förbundet anser att samverkan, både avseende forskning och utbildning, är en ytterst viktig uppgift för lärosätena. Detta gäller inte minst i läraryrket där man samverkar kring den verksamhets­förlagda utbildningen, lärares kompetens­utveckling, forskarskolor för yrkesverksamma lärare med mera.

Samverkan måste därför vara en viktig aspekt i lärosätenas systematiska kvalitetsarbete, kanske med stöd av den modell som presenteras i rapporten. Det finns dock en för stor osäkerhet om hur modellen i praktiken skulle kunna utgöra en vederhäftig grund för delar av ett lärosätes finansiering. Denna osäkerhet syns redan i de reservationer som läggs fram i förslaget och Lärarnas Riksförbund ställer sig mycket frågande till hur utvärderingarna på ett relevant sätt ska kunna användas för jämförelser av lärosäten av olika karaktär och storlek.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55