Metoder och kriterier för bedömning av prestationer och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället

Vinnovas slutrapport

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslag om att bedömning av samverkan skall utgöra en grund för resurstill­delning till lärosätena.

Förbundet anser att samverkan, både avseende forskning och utbildning, är en ytterst viktig uppgift för lärosätena. Detta gäller inte minst i läraryrket där man samverkar kring den verksamhets­förlagda utbildningen, lärares kompetens­utveckling, forskarskolor för yrkesverksamma lärare med mera.

Samverkan måste därför vara en viktig aspekt i lärosätenas systematiska kvalitetsarbete, kanske med stöd av den modell som presenteras i rapporten. Det finns dock en för stor osäkerhet om hur modellen i praktiken skulle kunna utgöra en vederhäftig grund för delar av ett lärosätes finansiering. Denna osäkerhet syns redan i de reservationer som läggs fram i förslaget och Lärarnas Riksförbund ställer sig mycket frågande till hur utvärderingarna på ett relevant sätt ska kunna användas för jämförelser av lärosäten av olika karaktär och storlek.