Ämnesplaner för tillämpad program­mering, webbut­veckling, webbserverpro­gram­­mering och mobila applikationer

Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslagen.

Utifrån att grundskolan nu inför programmering som ett inslag i undervisningen, behöver nivån på gymnasieskolans programmerings­ämnen och kurser uppdateras.

Förbundet är positivt inställt till de föreslagna förändring­arna. Det handlar om en rimlig modernisering av styrdokumenten som betonar förmågor som alla elever kommer behöva få med sig från skolsystemet i en alltmer digitaliserad värld.

Att gymnasieskolans ämnesplaner ändras så att program­mering läggs till i flera matematikkurser förutsätter dock att lärarna kontinuerligt får tillgång till den kompetensut­veckling som krävs för att förändringarna ska kunna omsättas i praktiken. Det handlar också om ett gemensamt utvecklings­arbete på varje gymnasieskola där de lärare som berörs behöver få tid att samarbeta och utveckla under­visningen. Avseende behovet av kompetensutveckling hänvisar förbundet till sitt tidigare yttrande över remiss av Förändringar i styrdokument med anledning av regerings­uppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet Dnr 6.1.1.– 2015-1608

En stor förändring är att ämnet webbteknik delas. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till denna uppdelning då ämnets innehåll har varit alltför brett vilket har gjort det svårt att bli behörig för och besitta alla de kompetenser som ingår i ett sådant brett ämne. Det är dock viktigt att säkerställa att de lärare som är behöriga i webbteknik, eller håller på att utbilda sig till lärare i det ämnet, inte drabbas negativt.