Förstärkt rehabilitering för övergång i arbetet

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen till förändringar i socialförsäkringsbalkens 30 och 110 kapitel samt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.

Förbundet avstyrker dock de föreslagna förändringarna i 7 § i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete avseende införandet av ett högsta bidragsbelopp med totalt 200 000 kronor per arbetsgivare och år för insatser i form av arbets­plats­inriktat rehabiliteringsstöd.

Lärarnas Riksförbund hävdar att förslaget om ett bidragstak om totalt 200 000 kronor per arbetsgivare och år för insatser i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kraftigt skulle begränsa möjligheterna för stora arbetsgivare såsom enskilda kommuner att söka bidrag utifrån de faktiska behoven. Att likt utredarna förlita sig på förekomsten av offentliga arbetsgivares policydokument och arbetsgivarorganisationers rekommendationer är problematiskt utifrån flera perspektiv; dels att det just är rekommendationer och utgör därmed inte bindande regelverk, dels att dessa rekommendationer ensidigt kan komma att ändras utan vare sig lagstiftarens eller arbetsgivarorganisationernas påverkan.

Förbundet menar att förslaget att införa bidragstak för arbetsgivare inom den sektorn som uppvisar högre sjukskrivningar än övriga delar av arbetsmarknaden riskerar att vara kontraproduktivt. Istället bör en kompletterande utredning göras för att undersöka hur man bättre kan anpassa bidragsramen efter behovet av insatser i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd i den sektor som bevisligen behöver det som mest.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55