Förslag om förtydligade läroplaner inom grund­skolan och motsvararande skolformer (och fritids­hemmet) gällande jämställdhet mellan könen. 

Skolverket

Lärarnas Riksförbund instämmer i Skolverkets bedömning att en justering av formuleringarna i skollagen torde vara betydligt mer effektiva och ändamålsenliga än att förändra en redan väl formulerad läroplan på området.

Publicerad

Förbundet har inget särskilt att erinra gällande förslaget. Jämställdhet mellan könen är en viktig fråga, men det bör som huvudregel åligga rektor och lärare att avgöra hur undervisningen ska organiseras. Därför anser förbundet att det till exempel är problematiskt med religiösa friskolor, där andra aspekter än pedagogiska kan styra gruppindelningen. Detta har vi sett flera exempel på.

Försök att göra läroplanen könlös avstyrker förbundet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55