Förslag om sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Promemoria, Ds 2017:4

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som föreslås.

Sjukförsäkringen utgör en central del av det svenska trygghetssystemet. Det är utmärkt att de brister i lagstöd för försäkringskassans hantering som uppdagats genom avgörande i kammarrätten föreslås åtgärdas. För den enskilde individen medför det ökad trygghet och förutsägbarhet beträffande Försäkringskassans hantering av beslut om indragen sjukpenning. Risken för att besluten ska uppfattas som retroaktiva minskar också.