Möjligheter att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor

Promemoria

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget om en tillfällig lag som möjliggör för kommuner att avsätta en kvot. Istället bör frågan hanteras i samband med Skolkommissionens förslag.

Förbundet instämmer i de intentioner som ligger bakom remisspromemorians förslag. Det är mycket allvarligt att likvärdigheten i den svenska skolan fortsätter att sjunka, vilket den senaste PISA-undersökningen visade, liksom att skolorna blivit mer homogena i sin elevsammansättning, inte minst när det gäller uppdelning mellan elever av svensk och utländsk bakgrund, något Skolverket påpekat i ett flertal rapporter. Den ökande betydelsen av vilken skola en elev går i för resultaten hänger delvis ihop med detta.

Förbundet anser att en rad strukturella problem ligger bakom den negativa utvecklingen. Det handlar givetvis om bostadssegregationen, men också om skoltypiska problem som svag kompensatorisk resursfördelning, bristande planering från kommunens sida och en valfrihetsreform med tydligt negativa konsekvenser. Särskilt känslig är frågan kopplad till det så kallade fria skolvalet.

Förbundet avstyrker förslaget med hänvisning till den kommande Skolkommissionens förslag, det bristfälliga underlaget och den obefintliga effekt förslaget skulle få. Om förslaget alls ska kunna få någon effekt krävs nämligen ett obligatoriskt skolval (så som det är formulerat i Skolkommissionens slutbetänkande) i kombination med att placeringar även kan göras utanför en tänkt valblankett.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55