Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskole­utbildning

Betänkande, SOU 2017:20

Inledningsvis kan förbundet konstatera att de nuvarande reglerna för tillträde till högre utbildning är komplicerade och dess konsekvenser för individer och samhälle är svåra att överblicka. Även om vissa av förslagen, om de genomförs, kommer att underlätta för elever och föräldrar att navigera i systemet vill förbundet betona vikten av god tillgång till studie- och yrkesvägledning inom hela utbildningsväsendet.

Publicerad

Utredningen är omfattande och förslagen många. De förslag som Lärarnas Riksförbund inte tar ställning till eller kommenterar uppfattar vi antingen som tämligen okontroversiella eller som en nödvändig konsekvens av vissa andra förslag. utredaren menar att hans förslag ska ses som en helhet men förbundets bedömning är att stora delar går att genomföra även om man väljer alternativa lösningar till vissa av förslagen.

Förbundet tillstyrker att

 • Eventuella krav på lämplighet för ett yrke eller utbildning bör ingå i den särskilda behörigheten.
 • Systemet med områdesbehörigheter avskaffas men att det fortsatt ska vara UHR som fastställer de särskilda behörigheterna för utbildning som leder till en yrkesexamen.
 • Andelen sökande som måste antas utifrån resultat på högskoleprovet minskar, att flest sökande ska antas på betyg samt att lärosätena ska kunna använda lokalt beslutade urvalsgrunder.
 • Betygsurvalet ska bestå av två grupper "B" och "O" med reservation för att vi avstyrker förslagen om behörighetsprov och meritvärde vid validering.
 • Sökande med betyg som kompletteras för behörighet ska konkurrera med övriga sökande i grupp "B".
 • Systemet med meritpoäng och meritpoängskompensation avskaffas.
  Det införs en åldersgräns på 19 år för att skriva högskoleprovet.
 • Viktade högskoleprovsresultat ska användas inom högskoleprovsurvalet.
 • Meriter som består av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen, inklusive betyg och högskoleprovsresultat, ska användas inom urvalsgrunden lokalt beslutande urvalsgrunder, och att en sammanvägning av olika meriter kan göras.

Förbundet avstyrker att

 • Den grundläggande behörigheten ska uttryckas i kompetenser samt att dessa ska prövas i ett behörighetsprov.
 • Betyg som kompletterats med ett högre meritvärde än det ursprungliga inte längre ska få användas i urvalet.
 • Giltighetstiden för ett högskoleprovsresultat ska vara tre år.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55