Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala

Delning av lagrådsremiss

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förlagen i lagrådsremissen mot bakgrund av att förbundet tidigare yttrat sig över det förslag om ett förtydligat syfte för de nationella proven som lämnades i provutredningens betänkande. Då tillstyrkte förbundet att provens huvudsyfte bör vara att stödja betygssättningen. Vidare ställde sig förbundet positivt till förslaget om en tydligare relation mellan nationella prov och betyg som lämnades av utredningen.

Lärarnas Riksförbund vill framföra ett antal kompletterande synpunkter.

Det är av yttersta vikt att berörda lärare ges tydlig information och fortbildning i hur regelverket ska tillämpas. det kräver att Skolverket får tillräckliga ekonomiska resurser och ett tydligt uppdrag att implementera förändringarna genom att ta fram allmänna råd, stödmaterial samt fortbildningsinsatser som kan komma alla berörda lärare till del.

Förbundet vill framhålla vikten av att regeringen snabbt gör verklighet av provutredningens övriga förslag om digitalisering och central rättning av de nationella proven. Det är av yttersta vikt för att lärarnas arbetsbelastning ska kunna minskas. Det är också förbundets uppfattning att huvudmännen behöver göra mer för att underlätta lärarnas arbetssituation när det gäller nationella prov. Enligt en undersökning med lärare som förbundet låtit genomföra framkommer tydligt att de lärare som upplever att huvudmannen och rektor gett goda förutsättningar, till exempel tid för sambedömning, är mer positiva till nationella prov.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55