Karensavdrag - en mer rättvis självrisk

Promemoria, Ds 2017:18

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att ersätta nuvarande karensdag med ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Förbundet tillstyrker även de följdändringar i lagstiftningen som föranleds av förslaget om karensavdrag.

Lärarnas Riksförbund delar arbetsgruppens syn att nuvarande karensdag för vissa grupper av arbetstagare leder till ett för stort inkomstbortfall vid sjukdom och att detta bör åtgärdas. det kan röra sig om arbetstagare som arbetar koncentrerad deltid eller långa arbetspass. Förbundet vill dock framhålla att de kollektivavtalsslutande parterna på olika områden redan idag hanterar dessa frågor via reglering i kollektivavtal. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika områden på arbetsmarknaden och det är viktigt att de kollektivavtals­slutande parterna även framgent ges ett utrymme att tekniskt närmare beräkna sjuklönens storlek och därigenom även utformningen av karensavdraget inom sjuklönesystemet.

Förslag att införa karensavdrag har varit uppe tidigare i utredningar och det kan antecknas att Lärarnas Riksförbund tillstyrkte införandet av karensavdrag redan i remisshanteringen av Socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55