Läsa, skriva, räkna - en åtgärds­garanti

Lagrådsremiss

Lärarnas Riksförbund har tidigare svarat på remissen På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) som ligger till grund för lagrådsremissen. Förbundet står fast vid de synpunkter som då lämnades.

Förbundet har inget att erinra om de regeltekniska förändringar som lagrådsremissen innebär, i förhållande till det förslag som utredningen tidigare lade fram (reglering i skollagen gällande grundskolan under avsnitt om särskilt stöd, medan kartläggningen i F-klassen regleras i förordning).

Lärarnas Riksförbund avstyrker

  • Att det ska vara läraren som har huvudansvaret för arbetet med åtgärdsgarantin även i de fall processen om särskilt stöd blir aktuell. Detta bör i första hand hanteras av utbildade speciallärare. Se vidare förbundets svar på SOU 2016:59 för resonemang kring detta.

Lärarnas Riksförbund vill föreslå och framhålla

  • Att det visserligen är positivt att utredningen föreslår en åtgärdsgaranti i förskole­klassen men att förbundet samtidigt anser att förskoleklassen på sikt bör avskaffas och bli en ny årskurs 1 i en tioårig grundskola.
  • Att förbundets tillstyrkande av åtgärdsgarantin gäller under förutsättning att befintliga lärare och speciallärare, i avvaktan på att fler kan rekryteras, kompenseras lönemässigt för den ökande arbetsmängd som ändå kan bli resultatet av att åtgärdsgarantin införs. Om staten ställer krav som leder till en ökad arbetsbörda för personalen så är förbundets principiella uppfattning att staten och arbetsgivarna ska ersätta lärarna för detta fullt ut. I Skolverkets allmänna råd för stöd bör anges när en åtgärd senast ska vara igångsatt för att åtgärdsgarantin ska anses uppfylld.