Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Betänkande, SOU 2017:28

Förbundet instämmer i behovet av nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö. Det är likaså viktigt att den förda politiken på arbetsmiljörådet utvärderas av en fristående myndighet.

Förbundet anser det dock olyckligt att betona att tyngdpunkten ska ligga på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher och arbetsplatser. Däremot kan det finnas skäl att titta på hur kvinnor och män påverkas olika trots liknande arbetsuppgifter. Förbundet anser också att det finns ett behov av att särskilt fokusera på skillnader i arbetsmiljö i offentlig och privat sektor.

Förbundet har i övrigt inga invändningar mot förslagen i betänkandet.

Bakgrunden till förbundets ställningstaganden går att läsa i remissvaret i sin helhet