EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet

Betänkande

Lärarnas Riksförbund instämmer i de förslag som ges avseende anpassningar av utbildningsväsendets lagstiftning till den nya dataskyddsförordningen.

Publicerad

Förbundet vill samtidigt lyfta behovet av aktsamhet i hanteringen av personuppgifter i utbildningsväsendets, inte minst inom det offentliga skolväsendet. Förbundets bedömning är att det stora antalet huvudmän, små och stora, offentliga och privata, innebär en reell risk för att kompetensen på detta område brister. i utredningen föreslås att huvudmännen gemensamt ska ansvara för en så kallad uppförandekod för skolväsendets personuppgifts­hantering.

Med tanke på den senaste tidens uppmärksamhet kring hantering av offentliga data vill Lärarnas Riksförbund därför betona hur dagens skolsystem med en mängder av skolhuvudmän och stora svårigheter med ansvarsutkrävandet även när det gäller huvuduppdraget - elevernas måluppfyllelse - knappast är en god grund för en säker personuppgiftshantering. Att varje huvudman upphandlar eller bygger egna system, är både kostsamt och osäkert. Inte minst när alla ändå ska rapportera in samma uppgifter till olika myndigheter och ge samma typ av information till elever och vårdnadshavare.

Att Lärarnas Riksförbund arbetar för ett nytt och modernt statligt huvudmannaskap för skolan är ingen nyhet. Vår bedömning är att en sådan förändring även skulle kunna underlätta hanteringen av både vardagliga och känsliga personuppgifter i skolsystemet.

Förbundets uppfattning är att likvärdigheten i det offentligt finansierade skolväsendet behöver stärkas. Därmed bör en central skolmyndighet få i uppgift att ta fram ett system för hantering av personuppgifter som ska användas av samtliga skolhuvudmän, så väl offentliga som privata. Det ska vara tvingande för skolhuvudmännen att använda detta system.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55