Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning

Slutbetänkande, SOU 2017:38

Lärarnas Riksförbund instämmer med utredning­ens slutbetänkande, att det bästa sättet att höja kvaliteten inom skolan är att tillse att de offentliga resurserna verkligen används till det som är avsikten. Av den anledningen är det angeläget att det förslaget om vinstreglering som lämnades i delbetänkandet snarast genomförs.

Synpunkter på utredningens bedömningar och förslag
Utredningen avstår, sånär som på något undantag, från att lägga skarpa förslag på skolområdet, delvis med hänvisning till Skolkommissionens nu genomförda arbete. Däremot berörs summariskt en del frågor som förbundet vill lyfta fram:

  • Skolinspektionens granskning och tillsyn. Förbundet anser statens gransknings- och tillsynsverksamheter på skolområdet behöver förändras. Ökat fokus behöver läggas på stödjande tillsyn närmare skolverksamheten. Skolkommissionens förslag om en regionalisering av den statliga tillsynen och granskningen måste dock fortsatt vara separerad från övriga myndighetsuppgifter, men ändå komma närmare huvudmännen via den regionala nivån.
  • Tydligare ekonomisk redovisning. Utredningen hänvisar till Skolkostnadsutredningens betänkande om förslag om ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå, något förbundet tillstyrkte. Lärarnas Riksförbund vill härmed åter uppmana regeringen att genomföra Skolkostnadsutredningens förslag. Meningen är att tydlig redovisning av resultat och ekonomiska data ska ske på skolenhetsnivå, oavsett huvudman, vilket gör att Skolverket inte särskilt behöver lyfta fram idéburna aktörer i sin statistik, vilket slutbetänkandet föreslår.
  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker:
    Att en utredning får i uppdrag att definiera idéburna aktörer, samt om särskilda regler behövs i syfte att underlätta för dessa att bedriva välfärdsverksamhet. Hur den ekonomiska granskningen ska gå till riktad mot idéburna aktörer bör, enligt förbundets mening, också ingå i uppdraget.

Läs mer om förbundets synpunkter om att mäta kvalitet i skolan i remissvaret i sin helhet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55