Samlad kunskap - stärkt handläggning

Betänkande, SOU 2017:25

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att utredningens förslag innebär stärkta krav på Försäkringskassan att inhämta läkarutlåtande vid bedömning av rätten till livränta. Förbundet anser däremot att det även bör införas en fast tidpunkt för när rätten till livränta ska prövas.

Publicerad

Idag görs rättsförluster på grund av att den försäkrade inte ansöker om livränta, antingen som en följd av okunskap om arbetsskade­försäkringen eller därför att den försäkrade är osäker på när man ska ansöka.

Genom att införa en fast prövningstidpunkt inom arbetsskade­försäkringen blir det inte upp till den enskilde att bedöma när ansökan ska skickas in samtidigt som läkarens uppdrag att bedöma varaktigheten av den nedsatta arbetsförmågan tydliggörs.

I övrigt tillstyrker Lärarnas Riksförbund utredningens resterande förslag. Sammantaget bör dessa förslag kunna bidra till en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring.

Läs mer om förbundets förslag i remissvaret i sin helhet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55