Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Slutbetänkande av 2015 års Skolkommission, SOU 2017:35

Lärarnas Riksförbund har lämnat synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande. Förbundet tillstyrker de förslag som lämnas av Skolkom­mis­sionen och ser fram emot en skyndsam men noggrann hantering av förslagen från statens sida. Förbundet betonar särskilt vikten av att ett system kommer på plats för ökad statlig finansiering och socioekonomisk resursfördelning, liksom
inrättandet av ett statligt reglerat professions­program för lärare och skolledare, samt inrättandet av en regional statlig myndighets­struktur som kan stödja huvudmännen och skolorna i sina uppdrag.

Publicerad

Några av förslagen i korthet:

  • Ökad statlig finansiering. Kommissionen föreslår ett statligt resurstillskott om sex miljarder till undervisning och elevhälsa som ska fördelas till skolans huvudmän enligt socioekonomiska faktorer (kön, antal år i Sverige, föräldrars utbildningsnivå, eventuellt socialbidrag i hemmet, etc). För att huvudmännen ska få del av det statliga bidraget, som för vissa kommuner kan bli ett omfattande tillskott, måste huvudmännen förbinda sig att upp­rätt­hålla en egen miniminivå för kostnaderna för undervisning och elevhälsa.
  • Inrättandet av ett statligt reglerat professionsprogram. Lärares och skolledares möjlighet till stabil karriärutveckling och fort­bildning behöver säkras. Kommissionen föreslår att en nationellt reglerad struktur inrättas i syfte att garantera likvärdighet oavsett huvudman. Utgångspunkten för professionsprogrammet är gen­om­gången lärar­utbildning och legitimation. Ett första steg är introduktionsperiod och tanken är att en undervisande lärare sedan ska kunna meritera sig för vidare steg. Befintliga karriär­tjänster måste inordnas i systemet och staten måste garantera finansiering och reglering.
  • Justerad skolvalsmodell. Segregation och bristen på likvärdighet i utbildningen är allvarliga problem som skolan brottas med. Dagens marknadsliknande system där en elev kan ställas i kö på BB för att få plats vid en populär skola är skevt. Valfriheten har kommit för att stanna, men systemet måste modifieras för att svårartade konsekvenser såsom inbiten segregation ska kunna hanteras. Kommissionen föreslår bland annat aktivt skolval, översyn av närhetsprincipen och att gemensam antagning för kommunala skolor och friskolor bör utredas. Förbundet ställer sig positivt till förslagen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55