Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Betänkande, SOU 2017:54

En långsiktig reformering av skolsystemet det enda riktiga. Det handlar om att staten måste ta ett betydligt större ansvar för skolan, samt att etableringsrätten och valfrihetssystemet måste ses över i grunden. Ett första steg är att genomföra de förslag som skolkommissionen (SOU 2017:35) presenterat. Arbetet med detta bör påskyndas.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att låta statsbidraget för lovskola fortsätta utgå för samtliga elever som deltar i under­visningen.
  • Att införa möjlighet till så kallad anpassad timplan, som komplement till övriga stöd­åtgärder.
  • Rätt till studiehandledning på modersmålet för elever i årskurserna 7–9, men endast under förutsättning att den rätten kan omsättas i praktisk handling. Detta ser inte förbundet i dagsläget. Förslaget tillstyrks trots det i syfte att tvinga fram lösningar som gör att alla elever, även i andra årskurser och skolformer, i behov av studiehandledning på modersmålet också får det.
  • Att en utredning tillsätts om svenska och svenska som andraspråk, i syfte att se hur kursplanerna i framförallt svenska som andraspråk ska kunna anpassas till elever som är nybörjare i svenska.
  • Att ge Skolverket i uppdrag att ta fram ett bedömningsstöd för alfabetisering.
  • Att nyanlända elever ska få en individuell studieplan.
  • Att nyinvandrade ungdomar, om synnerliga skäl föreligger, får gå program-inriktat individuellt val, trots att godkänt betyg inte finns i svenska eller svenska som andra­språk.
  • Att ensamkommande barn och ungdomar får rätt till modersmålsundervisning.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

  • Att betygssteget F slopas för nyanlända i årskurserna 7–9 och ersätts med skriftligt omdöme.
  • Att nationellt bedömningsstöd för kunskapsutveckling som ligger under de krav som motsvarar betyget E inrättas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55