Nästa Steg? - Förslag till en stärkt minoritetspolitik

Delbetänkande, SOU 2017:60

Lärarnas Riksförbund väljer att lämna kommentarer på de delar som berör skolväsendet. Förbundet instämmer i utredningens bedömning att det finns kvalitetsbrister i skolans arbete med minoritetsspråk. Det är en bild som återkommer i Skolinspektionens granskningar. Förbundet kan även konstatera att undervisningen inom minoritetsspråk i huvudsak sker inom modersmåls­undervisningen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att regleringar av rätten till förskola på finska, meänkieli och samiska införs i skollagen.
  • Att Skolverket bör utforma stöd för förskolan på minoritetsspråk, samt fortbildning och annat metodstöd för förskollärare och annan personal i förskolan.
  • Att regeringen uppdrar till lämplig myndighet att utveckla försöks­verksamhet av gymnasie- och yrkesprogram med en tydlig minoritets­inriktning.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

  • Förslaget om att vid sidan om modersmål införa ett kompletterade begrepp om kulturarvsspråk.
  • Förslaget om att regeringen ska uppdra till Skolverket att efterhandsgranska läromedel, samt förslaget om att ge Skolverket i uppdrag att utforma utbildningsmaterial om de nationella minoriteterna.
  • Att regeringen ska se över möjligheterna att införa ett krav på kunskap om de nationella minoriteterna i och deras rättigheter i examensmålen för förskollärare, grundskollärare och ämneslärare.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55