Kursplan för kommunal vuxen­utbild­­­ning i svenska för invandrare

Förslag till Skolverkets föreskrift

Förbundet tillstyrker i huvudsak förslaget.

Förbundet tillstyrker i huvudsak förslaget men vill framföra följande synpunkter:

  • Det kommer krävas fortbildningsinsatser för SFI-lärare med anledning av de justeringar som görs i kursplanen. Det gäller inte minst för att digital kompetens nu tydliggörs och förstärks i kursplanen. Det kan inte anses självklart att alla berörda lärare har tillräcklig kompetens för att kunna omsätta de nya skrivningarna på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Förbundet har också tidigare lyft behovet av fortbildningsinsatser i samband med sitt remissvar på Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsbeslut om nationella it-strategier – kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.
  • Förbundet kan konstatera att det utifrån förbundets undersökningar framgår att även lärarstudenter upplever att det finns brister i utbildningen när det gäller digitala verktyg.
  • Lärarkåren har en ansträngd arbetsbelastning. Det är av stor vikt att fortbildnings­insatserna genomförs på sådant sätt att det inte påverkar lärarnas arbetsbelastning och därmed eleverna negativt.