Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Betänkande, SOU 2017:47

Lärarnas Riksförbund begränsar sitt svar till de förslag som rör skolan under kapitel 4.1 och 4.2.

Publicerad

Förslag för att skapa jämlika förutsättningar under det tidiga livet
Förbundet vill påtala det vi lyfte i yttrandet över delbetänkandet. Att "Det tidiga livets villkor" är något otydligt och att det nuvarande mål­området "Barn och ungas uppväxt­villkor" är tydligare. Vi har dock förståelse för att man inte helt vill använda samma begrepp, och vidhåller därför vårt förslag till omformulering, till exempel "Livs­villkor för barn och unga".

Förbundet instämmer i att regeringen bör utreda hur en mer samman­hållen barn-, elev- och ungdomshälsovård kan skapas. det är viktigt att Skolkommissionens förslag om en garanterad resurs för undervisning och elevhälsan genomförs. Att elevhälsan lyfts fram tillsammans med undervisningen är en viktig signal från Skol­kommissionen.

Likvärdigt utbildningssystem
Lärarnas Riksförbund uppskattar att kommissionen för jämlik hälsa uppmärksammar att Skolkommissionen presenterat förslag till en samlad strategi i syfte att höja kunskaps­resultat­en, förbättra kvaliteten i undervisningen och skapa en ökad likvärdighet i skolan. Förbundet bejakar kommissionens särskilda påpekande att det är angeläget att vid fördelning av resurser till skolor i form av såväl ekonomi som kompetenser ta hänsyn till skillnader i elevsamman­sättning och de elever som har större behov av kompensatoriska insatser.

Skapa en god lärandemiljö i skolan
Förbundet instämmer i att beredning och implementering av reformer på skolområdet bör ha ett jämlik-hälsa perspektiv. Samtidigt kan det vara svårt att i förhand bedöma konsekvenser, varför uppföljning ur ett jämlik-hälsa perspektiv kan vara nog så viktigt.
Lärarnas Riksförbund har länge förordat ett införande av ämnes­betyg i gymnasieskolan och bejakar naturligtvis detta förslag.

Förbundet instämmer i att Skolhuvudmännen bör utveckla skolan som hälsofrämjande arena genom att främjande och förebyggande med gemenskap och trygghet. Dock anser förbundet inte att måltiden ska ses som en del av undervisningen, utan en del av utbildningen. Undervisning är lärares ansvar, utbildningen är huvudmannens och hela personalens ansvar. Förbundet stödjer självklart daglig fysisk aktivitet och rörelse, men även här som en del av skolans hela uppdrag, inte som ett ansvar som ska åläggas enbart lärare.
Förbundet anser att den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med en god lärande­miljö i skolan är att befintlig lagstiftning och styrdokument efterlevs. Förbundet vill även framhålla vikten av att integrera eleverna i arbetet och vill särskilt lyfta fram elevskydds­ombudens centrala roll.

Lärarnas Riksförbund instämmer i att skolan ska samverka med det omgivande förenings­livet, men det finns också en gräns för i vilken utsträckning skolan kan användas som en arena för att introducera fritidsaktiviteter och föreningsliv för barn och unga. Det är viktigt att skolans eget uppdrag är det som fokuseras i verksamheten och samarbeten ska stödja detta och får inte leda till konkurrens om elevernas tid och skolans resurser.

Motverka skolmisslyckanden genom att tidigt identifiera elever som inte klarar kunskaps­nivå och tidigt erbjuda stöd
Kommissionen föreslår att regeringen bör införa en systematisk tidig kunskapscreening för alla barn med syfte att tidigt fånga upp barn som är i behov av stöd, samt garantera att insatser vidtas. Det liggande förslaget om åtgärdsgaranti ska verka i denna riktning och det är svårt att föreslå ytterligare delar, innan vi vet hur denna blir verklighet. Däremot måste det till resurser för att åtgärda akuta bristsituationer på till exempel speciallärare och elevhälsopersonal. Skolkommissionens föreslagna resurstillskott är en åtgärd som förbundet bejakar och som skulle bidra på ett positivt sätt.

Lärarnas Riksförbund instämmer i att Skolinspektionens (i förslaget "lämplig myndighet") bör följa upp implementeringen av stödlagstiftning i skollagen avseende extra anpassningar. Det behövs dessutom rejäla insatser för att matcha regeringens åtgärds­garanti. Det kan handla om mindre undervisningsgrupper, tvålärarsystem eller satsning på lärarassistenter och elevassistenter.

Det är oerhört viktigt att arbetet med att upprätthålla studiero är levande på alla skolor. Lärare och rektorer har en skyldighet att upprätthålla ordning och reda i skolan. Tyvärr visar förbundets erfarenhet att många lärare tvekar att ingripa eftersom de är rädda för repressalier, det är allt för vanligt att lärare som ingriper drabbas av tillsägelser, varningar och i värsta fall avsked. Förbundet anser att det krävs en översyn och att det tydliggörs vilka faktiska befogenheter lärare har för att trygga arbetsmiljön.

mer personal som kan avlasta och komplettera lärarna skulle kunna vara ett sätt för att stävja stökig skolmiljö. förbundet stödjer därför förslaget att ge i uppdrag till skolmyndig­het­erna att utforma riktlinjer och kunskapsstöd för skolors arbete med närvaro, samt en strategi för central uppföljning av detsamma. Skolhuvudmännen bör säkerställa att ett aktivt, tidigt och systematiskt arbete bedrivs för att främja närvaro och för att förebygga skolmisslyckanden.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55