Stadieindelad timplan för grundsär­skolan, specialskolan respektive sameskolan; grundsär­skolans kursplaner, samt kunskapskrav för årskurs 3 i grundsärskolan

Ändring av Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2011:29

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om en stadieindelad timplan för berörda skolformer.

Publicerad

Förbundet vill börja med att påpeka det problematiska med extremt korta remisstider. I detta fall har det inte varit möjligt för förbundet att etablera fokusgrupper för berörda lärarkategorier i syfte att genomlysa alla aspekter av remissen. Därför blir remissvaret med nödvändighet kort och principiellt.

Det är av stor vikt att eleverna i de berörda skolformerna försäkras om tillräcklig under­visnings­tid i de respektive ämnena och Skolverkets förslag innebär ett viktigt steg i den riktningen. Framförallt inom särskolan blir förändringarna mycket påtagliga. Förbundet litar här till fullo att Skolverket inhämtat tillräckliga synpunkter från yrkesaktiva lärare i särskolan.

Det fåtal lärare som LR varit i kontakt med angående timfördelningen mellan stadierna i särskolan förvånas över att inte fler timmar i svenska eller svenska som andra språk förläggs till lågstadiet. Likaså att timmarna för elevens val alls finns kvar. Ofta handlar det i särskolan inte om något regelrätt val från elevens sida, utan läraren styr i stor utsträckning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55