Stadie­indelade kursplaner, kunskapskrav i moderna språk och tecken­språk för hörande

Ändring av Skolverkets föreskrifter; SKOLFS 2011:19, SKOLFS 2011:56, SKOLFS 2011:57

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget i sin helhet.

Publicerad

Kursplanerna och centralt innehåll för respektive stadier har en rimlig progression i förhållande till de redan befintliga skrivningarna. Den kritik som finns kring hur progression formuleras i kursplanerna (kunskapskraven för de respektive betygsstegen) gäller även för moderna språk, men den kritiken ryms inom en större diskussion kring formuleringarna i kursplanerna generellt.

Förbundet vill dock anföra ett antal tillägg/reservationer som har med förbundets arbete med moderna språk att göra.

  • Moderna språk bör bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan, vilket bland annat innebär att möjligheten att välja moderna språk genom elevens val bör försvinna, liksom alternativet SvEn.
  • Elever som läser modersmål bör kunna få detta likställt med moderna språk, vilket innebär att modersmålsämnet uppvärderas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55