Stöd om politisk information i skolan

Skolverket

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter inför Skolverkets översyn av myndig­hetens stödmaterial om politisk information i skolan. Förbundet har i tidigare remissyttranden ställt sig positivt till det nya och tydligare regel­verket och välkomnar att Skolverket nu ser över sitt material.

Publicerad

Förbundet konstaterar att det formella ansvaret för att hantera och besluta om politiska partiers medverkan i utbildningen ligger hos rektor. Det gör att stödmaterialet därför främst måste rikta sig till rektor så att han eller hon ges ett gott stöd för att hantera frågan på ett klokt sätt. Förbundet vill dock framhålla att även lärarnas roll behöver beaktas i stödmaterialet. Inte minst samhällskunskapslärare har ju ofta en nyckelroll. Stödmaterialet bör därför framhålla vikten av att rektor alltid har en god dialog med berörda lärare inför beslut om att bjuda in partier. Lärare kan inte gå förbi rektor och på eget bevåg bjuda in partier till skolan, men inte heller rektor bör kunna gå förbi lärarna genom att fatta beslut som till exempel tvingar lärare bjuda in politiska partier som en del av undervisningen.

När det gäller innehållet i stödmaterialet anser förbundet att det kan vara lämpligt det ges exempel på processer och former för hur god dialog mellan rektor och lärare kan se ut inför ett beslut. Materialet kan också, i den mån det är relevant och möjligt, anpassas till olika skolformer och situationer. Gymnasieskolan, särskilt under valår, är ju extra intressant för politiska partier att komma in i. Det är generellt bra om materialet kan ge praktisk vägledning och så konkret stöd som möjligt, så länge som det har gott stöd i lagstiftningen och inte riskerar bidra till osäkerhet och olika tolkningar.

I övrigt anser förbundet att Skolverket bör överväga att ta fram en version av materialet som riktar sig till de politiska partierna, journalister och allmänheten. Det kan i bästa fall bidra till en ökad förståelse och acceptans för att skolan inte är en offentlig plats och att all medverkan av politiska företrädare måste kunna motiveras utifrån utbildningens behov, elevernas trygghet och omsorgen om eleverna i övrigt.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55