Ny möjlighet till uppehålls­tillstånd

Det är Lärarnas Riksförbunds bestämda ståndpunkt att lärarna inte ska involveras i en individs eventuella asylprocess och möjlighet att få uppehållstillstånd.

Publicerad

Det är viktigt att lärare fullt ut kan fokusera på det uppdrag som professionen är satt att sköta, det vill säga ansvara för under­visningen av elever och studerande. Förbundet anser, inte minst med hänsyn till våra medlemmars psykosociala arbets­situation, att myndighetsbeslut inom andra politikområden än det utbildnings­politiska, i så stor utsträckning som möjligt skall lämnas utanför lärarnas yrkesutövning och uppdrag.

Uttolkningen av beslutad migrationspolitik, som förslagen i såväl remissen som befintlig lagstiftning handlar om, ska ligga utanför lärarnas och skolans uppdrag. Det är en uppgift som åligger Migrationsverket att sköta, och det är också Migrationsverket som ska garantera rättssäkerheten i varje enskilt ärende, inte skolan och lärarna. Det innebär konkret att eventuella uppehållstillstånd till följd av migrationspolitiska beslut ska, enligt förbundets uppfattning, avgöras och beslutas med hänsyn till asylskäl, inte med hänsyn till i vilken utsträckning en individ närvarat vid lektioner och/eller i vilken utsträckning han eller hon klarat av en utbildning.

Förbundet begränsar synpunkterna till att endast beröra förslagens koppling till lärarnas yrkesutövning, och då av principiell karaktär. Dessutom hänvisar förbundet till remissvaret på remissen Ju2016/08546/L7 från förra året.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55