Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsätt­ningar till undervisning och revitalisering

Betänkande, SOU 2017:91

Förbundet finner det positivt att regeringen har lyft fram vikten av att värna de nationella minoritets­språken och att elever som tillhör de nationella minoriteterna ska försäkras tillgång till sitt språk och sin kultur.

Publicerad

En mycket central fråga för Lärarnas Riksförbund är att alla elever i Sverige ska få en likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas. Detta ska givetvis gälla även moders­målsundervisningen. Dessvärre vet vi att modersmålsundervisningen i dag är lågt prioriterad i många kommuner och att det finns stora brister i likvärdigheten. Detta bekräftas också av utredningen som ger en mycket kritisk bild av situationen för de nationella minoritetsspråken i det svenska skolsystemet. Flera av minoritetsspråken är hotade i dag och en starkt bidragande orsak är att undervisningen i och på språken inte fungerat tillfredsställande.

Lärarnas Riksförbund instämmer därmed i att det krävs särskilda åtgärder för att minoritets­språken ska kunna fortleva i Sverige och tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Förbundet anser att förslagen i sin helhet kommer att bidra till en positiv utveckling vad gäller ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen. De kommer även bidra till att höja statuset för både språken och för de under­visande lärarna samt förbättra lärarnas arbetsförhållanden.

Förbundet vill dock understryka att för att säkra de nationella minoritetsspråkens framtid i Sverige är det helt avgörande att det finns tillgång till utbildade lärare i nationella minoritetsspråk. Det är därmed av yttersta vikt att regeringen fortsätter att göra satsningar på att öka läraryrkets attraktivitet. Regeringen måste därför inte minst se till att göra verklighet av Skolkommissionens förslag om förändrad finansiering och stärkt profession.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUNDS SYNPUNKTER

Nedan lämnas förbundets synpunkter på de delar i betänkandet där förbundet har en avvikande åsikt eller vill framföra ytterligare kommentarer och förslag.

7. Nationellt minoritetsspråk som eget ämne

  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att nationellt minoritets­språk som eget ämne ska införas
  • Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget om att den minsta garanterade under­visnings­tiden ska vara 960 timmar för ämnet nationellt minoritetsspråk
  • Lärarnas Riksförbund föreslår istället att den minsta garanterade undervisningstiden för ämnet nationellt minoritetsspråk ska vara 684 timmar

10.2.3 Tillgången till undervisning i nationella minoritetsspråk i förskoleklassen

  • Lärarnas Riksförbund föreslår att huvudman är skyldig att erbjuda undervisning i förskoleklassen i ämnet nationellt minoritetsspråk minst ett lektionstillfälle i veckan, dvs 38 timmar/år

11. Tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att en lärare som inte har legitimation ska få bedriva undervisning en enligt 2 kap. 18 och 20 §§ skollagen
  • Lärarnas Riksförbund föreslår samtidigt att lärare som under­visar i ämnet nationellt minoritetsspråk på sikt ska omfattas av kravet på legitimation
  • Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen som syftar på att skapa egna anpassade lärarutbildningar för nationella minoritetsspråk
  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om fjärrundervisning förutsatt att det endast handlar om entreprenad mellan huvudmän

Resonemangen gällande förbundets synpunkter finns att läsa i sin helhet i remissvaret

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55