Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldra­försäkringen

Betänkande, SOU 2017:101

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens olika förslag. Förbundet väljer att i sitt yttrande kommentera de förslag där förbundet avstyrker förslagen eller har synpunkter i övrigt.

Förbundet tillstyrker även de tre utpekade paragraferna (11 kap. 4 § social­försäkringsbalken samt 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) samt det reviderade förslaget enligt bilagan avseende 12 kap. 17 § socialförsäkrings­balken) som ingick i remissens del 1.

Publicerad

Förbundet tillstyrker och vill särskilt framhålla förslagen om en tredelad föräldraförsäkring och att 390 av dagarna med föräldrapenning ska reserveras för tiden fram till barnets treårsdag. Dessa förslag kommer att främja målet att männen ska ta ut en större del av föräldraledigheten även under barnets tidiga år.

7.2 Den nya modellen

Lärarnas Riksförbund tillstyrker huvuddragen i föreslagen modell. När det gäller två delar i förslaget har förbundet en avvikande uppfattning och avstyrker dessa förslag.
1. Sänkningen av maxgränsen för uttag av föräldrapenning från tolv till tio år.
Barn har olika behov och därför ska det även fortsättningsvis var möjligt att lägga ut föräldrapenningdagar fram till barnet uppnått tolv års ålder. Höjningen av åldersgränsen från åtta till tolv år trädde ikraft så sent som 2014. Det är en för kort tid för att kunna ta ställning till effekterna av förändringen.
2. Begränsningen till högst tio dagar per år med föräldrapenning efter barnets tredje levnadsår.
Lärarnas Riksförbund anser att det blir ett för fyrkantigt system med tio dagar per år som inte kan sparas mellan åren och riskerar att falla bort om de inte tas ut reserverat år. Den flexibilitet som finns i dagens modell ska behållas och föräldrarna ska fritt kunna disponera uttag av dessa dagar under perioden fram till barnet blir tolv år.

7.11 Rätten till tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse och vid adoption ska tas bort och ersättas av möjlighet till ersättning inom föräldrapenningen

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget. Förbundet befarar att ett borttagande av nuvarande rätt till tio så kallade pappadagar med tillfällig föräldrapenning ska medföra att det blir minskat uttag av dagar vid barns födelse eller vid adoption. Det skulle i sin tur motverka syftet med nuvarande förmån som är väl känd och som de flesta berättigade tar ut.

7.12 Snabbhetspremien ska tas bort

Förbundet anser att effekterna av ett borttagande av snabbhetspremien behöver utredas vidare innan beslut tas om premien ska vara kvar eller tas bort.

7.19 Insatser ska genomföras för att öka kunskaperna om föräldraförsäkring, föräldraledighet och föräldrapenning­tillägg

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen och delar utredarens bedömning att arbets­marknadens parter har en viktig funktion att fortsätta informera om existerande föräldrapenningtillägg och föräldralön. Detsamma gäller information om föräldraledig­hetens på verkan på tjänstepensionen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55