Reboot - omstart för den digitala förvaltningen

Slutbetänkande, SOU 2017:14

Lärarnas Riksförbund ställer sig positiva till alla förslag som i slutänden kan effektivisera, förenkla och förbättra förutsättningarna att arbeta i en digital arbetsmiljö.

Publicerad

Svensk skola och svensk lärarkår har de senaste decennierna tvingats ställa om från att ha varit en helt analog arbetsplats och yrke till att, precis som samhället i stort, arbeta och verka i en mer och mer digital miljö.

Detta ställer förstås höga krav på lärarna men också på organisa­tionen och de digitala system som lärare, elever och vårdnads­havare dagligen använder sig av. För skolans del har bristen på kvalitets­säkrade system lett till en orimlig arbetsbörda för lärarna och att tid som i vanliga fall skulle gått till planering och efterarbete till lektioner gått till tröga digitala system.

Förbundet anser att en förutsättning för att det ska kunna ske en omstart för systemet är att staten tar ett övergripande ansvar. Det är inte rimligt att varje huvudman ska ta fram egna system utan det ska finnas en central plattform där uppgift om i vilken skola eleven går, vilken lärare som är betygssättande i vilket ämne för eleven och frånvaro finns. Förbundet vill även framhålla att den digitala möjligheten att dokumentera och administrera inte får leda till en över­dokumentation.

Lärarnas Riksförbund vill dock påpeka vikten av att fortsätta arbeta för en smidigare digital miljö för landets lärare, elever och elevers vårdnads­havare och hoppas att detta är första steget mot det.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55