Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasie­program

Lärarnas riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag till förändringar som en följd av lagrådsremissen och SOU 2016:77.

Publicerad

De invändningar förbundet hade i förra remissvaret gäller fortfarande. Att eleverna får tillräcklig undervisningstid är en helt avgörande förutsättning för elevernas lärande. De kurser som ökningen på yrkesprogrammen avser kommer sannolikt upplevas som svåra av många elever och därför finner förbundet att det föreslagna tillskottet inte är tillräckligt på yrkesprogrammen. Därutöver är det sannolikt att behovet av undervisningstimmar ser olika ut på olika yrkesprogram, något remissen delvis tagit hänsyn till.

Förbundet vill även i detta sammanhang passa på att lyfta frågan om reglerad under­visnings­tid per kurs i gymnasieskolan. Det är olyckligt att det idag inte finns någon reglering som styr hur många undervisningstimmar som minst ska fördelas på respektive kurs i gymnasieskolan. Istället förväntas skolhuvudmännen kunna redovisa sitt ansvars­tagande. det finns tydliga indikatorer på att många elever inte får den undervisnings­tid de har rätt till och att spridningen är mycket stor vad gäller hur mycket undervisningstid elever på olika skolor ges i olika kurser. De stora skillnaderna är ett likvärdighetsproblem och visar att ett gymnasiepoäng åter måste knytas till en garanterad undervisningstimme i syfte att ge alla elever likvärdiga förutsättningar och möjligheter att nå målen. Förbundet hoppas att Skolverket inom ramen för sitt uppdrag kan belysa denna fråga på det sätt myndigheten finner lämpligt.

Slutligen vill förbundet påpeka vikten av att det obligatoriska estetiska ämne som före­språkas verkligen utgörs av de renodlade ämnena musik, bild, etc, inte minst med tanke på lärarbehörigheten.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55