Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå             

Slutbetänkande, SOU 2018:10

Då den statliga indelningsutredningen uttryckligen inte inkluderat skol­myndig­­heterna i arbetet, med hänvisning till annan pågående utredning, har Lärarnas Riksförbund ett fåtal generella synpunkter.                 

Publicerad

När beslut fattas om en ny regional indelning av statliga myndigheter är det givetvis av fördel att även skolans myndigheter inkluderas i beslutet. Det är däremot inte nödvändigt att skolmyndigheterna fördelas endast enligt den struktur som föreliggande utredning föreslår, alltså på sex regioner. Beroende på hur utredningen om organisationsöversyn av de statliga skolmyndigheterna (direktiv 2017:37) resonerar kring skolans och huvud­männens behov av statlig närvaro kan det tänkas att indelningen av den statliga skol­adminis­tration­en sker efter mindre geografiska områden. Dessa skulle ändå kunna vara knutna till de respektive sex regionerna. Även utredningen om planering och dimension­ering av gymnasieskolan (direktiv 2018:17) är relevant att beakta i samband med eventuellt beslut.
Lärarnas Riksförbund återkommer i denna fråga när organisations­översynen av de statliga skolmyndigheterna är färdig.                 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55