Översyn av grundskyddet för pensionärer - Inriktning för ett nytt grundskydd

Pensionsgruppens förslag, Ds 2018:8

Lärarnas Riksförbund tillstyrker arbetsgruppens förslag att stärka grundskyddet för de pensionärer som har svagast ekonomi.

Förbundet vill särskilt framhålla det positiva med förslagen att ge ökade ekonomiska incitament för grundskyddspensionärer att senarelägga uttaget av pensionen (4.5) samt att stimulera till arbetsinkomster för personer med äldreförsörjningsstöd genom att ett fribelopp för arbetsinkomster införs (4.6.1)