Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur

Statistiska centralbyrån, SUN 2000

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de uppdateringsförslag som lämnats i promemorian.