Tid för utveckling - utredning för ett hållbart arbetsliv över tid

Delbetänkande, SOU 2018:24

För lärare är det centralt med kontinuerlig kompetensutveckling under anställning­ens gång, såväl de ämnesspecifika som de pedagogiska färdig­heterna måste få utvecklas under ett helt yrkesliv. En övergripande och överordnad synpunkt är att förslaget om utvecklingsledighet inte tillgodoser lärares behov i detta avseende. Det gör däremot förslaget om ett nationellt professions­program för lärare och rektorer. Förslaget behövs för att stärka lärarkåren i förmågan att utföra uppdraget men även för att locka fler att bli lärare. De synpunkterna som presenteras nedan är därför underordnade vikten av att förslaget om nationellt professionsprogram blir verklighet.          

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa kunskap om arbetstidsmodellers påverkan på arbetsmiljön och hur de påverkar arbetstagarna (avsnitt 5.3.3 i delbetänkandet).
  • Att Inspektionen för socialförsäkringen får i uppdrag att göra en analys av kostnaderna avseende stressrelaterad sjukfrånvaro (6.8.2).
  • Att näringsverksamhetslagen utökas med en rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till hälften (8.7.2). Lärarnas Riksförbund anser dock att ledigheten bör förläggas så att den koncentreras till hela dagar, i de fall överenskommelse om förläggningen inte kunnat träffas.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

  • Att det införs en skyldighet för arbetsgivare att i samband med anställningens ingående informera arbetstagaren om möjligheten att begära partiell ledighet och om rätten att få frågan prövad av arbetsgivaren (8.8).
  • Att det införs en möjlighet till utvecklingsledighet (12.1). Lärarnas Riksförbund förordar istället att arbetsmarknadens parter bjuds in till samtal för att hitta en hållbar och långsiktig modell för kompetensutveckling och omställning som kommer arbetstagarna till del på lika villkor.

Lärarnas Riksförbund delar vidare utredningens slutsatser om att det inte är lämpligt för staten att lagstifta om arbetstidskonton (5.4.4) samt att det inte bör införas någon generell lagstadgad rätt till partiell ledighet (8.6). Liksom utredningen stödjer även Lärarnas Riksförbund förslaget som lagts fram i Ds 2015:58 ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning” vad gäller utökad rätt till förkortning av arbetstiden för vissa föräldrar (8.7.1).

Skälen för förbundets ställningstaganden redovisas i den ordning förslagen läggs fram i delbetänkandet och finns att läsa i remissvaret.