Validering i högskolan - för tillgodo­räknande och livslångt lärande

Delbetänkande, SOU 2018:29

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de rekommendationer och förslag som lämnas i betänkandet. Samtidigt anser förbundet att det särskilda yttrandet avseende förhandsbesked behöver tas i beaktande och att frågan om hur förhandsbesked ska hanteras och beslutas behöver utredas ytterligare innan beslut fattas.

För Lärarnas Riksförbund står förstås möjligheten att tillgodoräkna­nden inom lärarutbildning och lärarfortbildning i centrum när vi tar ställning till betänkandet.
I dessa tider av stor lärarbrist, många utbildade lärare som undervisar i ämnen där de saknar behörighet och ett relativt stort inflöde av lärare med utländsk utbildning är frågor kring möjlighet till kvalitet på tillgodoräknanden av yttersta vikt.
De erfarenheter som dragits av möjligheterna till tillgodoräknanden inom Lärarlyftet II måste användas för att ge fler lärare och blivande lärare möjlighet att dra nytta av kompetens och kunnande som inte är av formell akademisk karaktär. Samtidigt måste vi värna kvaliteten och djupet i lärares ämneskunskaper.
Just möjligheten till förhandsbesked kan vara avgörande för personer med utbildnings- och yrkeserfarenheter som vill skola om till lärare. Det är ett stort beslut att ge sig in på en 4 till 5 år lång utbildning, och ett förhandsbesked om tillgodoräknande kan då vara avgörande för huruvida man tar steget eller inte.