Arbetsanpassning

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som klargör arbetsgivarens ansvar för upprättandet av tydliga rutiner för arbetsanpassning på arbets­platsen. Förbundet ser även positivt på det faktum att de nya förslagen om arbetsan­passning lyfter fram arbetsanpassningsutredningens roll i arbetet för en god arbetsanpassning. Förslaget som innebär anlitandet av expertkunskap – när det i verksam­heten saknas kunskap eller råder osäkerhet om utredningen och utformningen av arbetsan­passningen i det enskilda fallet – tillstyrks också.

Publicerad

De föreslagna förändringarna har till syfte att tydliggöra arbets­givarens roll vid arbetsan­passning, förebygga sjukfrånvaro samt underlätta återgång i arbete. Trots det goda ändamålet konstaterar Lärarnas Riksförbund att det finns brister i konsekvensutredningen beträffande förslaget till nya föreskrifter om arbetsanpassning. Förslaget i sig om nya föreskrifter har även vissa tillkorta­kommanden och det är därför svårt att få ett helhets­perspektiv. Det är ofördelaktigt att myndighetens arbete med att utforma förslaget inte föregåtts av diskussion med eller insyn från intressenterna. En del av de frågetecken eller invändningar som redogörs för i detta remissyttrande hade förhoppningsvis kunnat undanröjas om arbets­marknadens parter hade haft möjlighet till samråd vid framtagandet av förslaget.

Sammanfattning
Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som innebär:

  • ett klargörande av arbetsgivarens ansvar för upprättandet av tydliga rutiner för arbetsanpassning
  • att arbetsanpassningsutredningens roll i arbetet för en effektiv arbets­anpassning lyfts fram
  • att expertkunskap beträffande arbetsanpassning ska anlitas vid behov
  • att de som genomgår utbildning inte likställs med arbetstagare under förutsättning att förslagen i SOU 2018:9 om åtgärder för att under­lätta återgång i studier genomförs

Lärarnas Riksförbund avstyrker de förslag som innebär:

  • att begreppet rehabilitering utmönstras i förslaget till nya föreskrifter
  • att det skriftliga dokumentationskravet vid arbetsanpassning slopas
  • att kraven för att årligen följa upp arbets­anpassnings­verksamheten avskaffas
  • en utgallring av §§ 12-13 i AFS 1994:1 beträffande särskilt beaktande av funktionsnedsättning samt rutiner vid missbruk

Lärarnas Riksförbund föreslår att:

  • ett bibehållet fokus på den enskilda arbetstagarens förutsättningar behövs
  • om den nedbantningen av de allmänna råden som föreslås görs bör detta kompletteras med en vägledning om arbetsanpassning

Läs bakgrunden till förbundets ställningstagande i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55