Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

Promemoria, Ds 2018:32

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget som innebär att rehabiliterings­penning ska kunna lämnas även till den som utöver deltagandet i den arbets­livs­inriktade rehabiliteringen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Publicerad

Förbundet välkomnar även de regelförändringar som medför att ett ärende om rehabiliterings­penning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall inte ska få avgöras till den försäkrades nackdel utan att denne har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det.

Slutligen så ser Lärarnas Riksförbund positivt på att SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på slutligt beslut av Försäkringskassan.

Förbundet har i övrigt inget att erinra mot de förslag som lämnas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55