Förlängt anställningsskydd till 69 år

Promemoria, Ds 2018:28

Lärarnas Riksförbund anser att förslaget bör återremitteras och presenteras igen först efter samordning med andra förslag som sammantagna adresserar behovet av ett helhetsgrepp om konsekvens­erna av och förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Publicerad

Förbundet ställer sig i och för sig positivt till ett förstärkt anställnings­skydd enligt förslaget men menar att denna fråga inte får och kan ses isolerad för sig.

En höjd LAS-ålder måste sättas i samband med frågan om höjd pensionsålder och därutöver i stort frågan om välfärdens finans­iering. Det finns i det här sammanhanget en tydlig samhälls­utveckling mot en generellt allt högre ålder vid vilken arbetstagare beträder arbetsmarknaden, med påtagligt negativa konsekvenser vad gäller pensionsnivåer. Statistik från SCB visar hur etableringssåldern för årskullar under en 25-årsperiod (år 1990-2014) har höjts från 21 års till 29 års ålder. Eftersom statistiken redan är några år gammal ser det säkert ännu värre ut idag. Om denna påtagligt snabba och oroande utveckling skulle fortsätta ytterligare går den national­ekonomiska ekvationen uppenbarligen inte ihop med mindre än en fortsatt allt högre pensionsålder. Detta är därmed en samhälls­utveckling som förutsätter betydligt bredare samhällspolitiska och ekonomiska åtgärder där en höjd LAS-ålder och en successivt höjd pensionsålder inte ensamt kan och får utgöra en lösning.

Förbundet vill med detta sagt ändå konstatera det positiva med ett förlängt anställnings­skydd på svensk arbetsmarknad. En höjd LAS-ålder kan underlätta för de arbetstagare som vill och kan förlänga sitt arbetsliv. Detta förutsätter dock verkningsfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön så att fler verkligen orkar arbeta längre och att arbetslivet blir mer hållbart. Många lärare har idag en påtagligt hög arbetsbelastning som driver ohälsa, höga sjuktal och som medför att många tyvärr väljer att lämna yrket helt. Detta faktum är redan i sig ohållbart och i tider av påtaglig brist på lärare fullständigt förödande för svensk skola. Det är därför av allra största vikt att en höjd LAS-ålder för lärare blir en valmöjlighet i praktiken och inte bara i teorin. Lärarkåren är en yrkesgrupp där orimlig arbetsbelastning medför att många idag inte ens har möjlighet att arbeta till nuvarande ålders­gränser.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55