Statens Skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa för elever inom skolformerna grund­särskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker även förslaget att Statens statistiska centralbyrå (SCB) ska få behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för fram­ställning av officiell statistik över folkhögskolan.

Ur Lärarnas Riksförbunds synvinkel är det viktigt att de studerandes integritet respekteras och bevaras, samtidigt som det också är nödvändigt att försäkra sig om att erhållna medel kommit dessa studerande till godo på bästa sätt. Det drabbar givetvis den enskilde studerande om ett behov har identifierats och medel betalats ut men anpassningsåtgärder sedan uteblir, helt eller delvis, alternativt fallerar. Av den anledningen tillstyrker förbundet förslaget att SCB ska få behandla känsliga personuppgifter i uppföljningssyfte.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55