En andra och en annan chans - ett komvux i tiden

Slutbetänkande, SOU 2018:71

Lärarnas Riksförbund tillstyrker merparten av förslagen. Däremot avstyrker förbundet att Särvux ska upphöra som egen skolform.    

Publicerad

Sammanfattning av Lärarnas Riksförbunds synpunkter:


Förbundet tillstyrker att

 • Dagens målformulering för komvux i skollagen förtydligas.
 • Kommunerna behöver förstärka det specialpedagogiska stödet inom vuxen­utbild­ningen. En sådan förstärkning måste dock göras med beaktande av bristen på speciallärare och på ett sådant sätt att det inte innebär ökad arbetsbelastning för befintliga speciallärare.
 • En förenklad betygsskala bör införas på komvux på grund­läggande nivå, SFI samt särskild utbildning på grundläggande nivå.
 • Skolverkets redovisning och uppföljning av statistik kring komvux behöver utvecklas och bli bättre.
 • Kompetensutvecklingsbehoven (t.ex. när det gäller ämnes­didaktik i relation vuxnas lärande) för lärare inom komvux behöver kartläggas men vill framföra att även studie- och yrkesvägledare behöver omfattas av en sådan kartläggning.
 • Förslaget om att ett framtida professionsprogram för lärare samt en myndighets­struktur med regional närvaro med uppdrag inom kompetens­utvecklings­området ska omfatta vuxenutbildningen. Vetenskapsrådet ges i uppdrag att initiera forskning om vuxnas lärande.

Förbundet avstyrker att

 • Särvux upphör som egen skolform.

Förbundet vill framföra att

 • Förslaget om ändring av prioriteringsregeln vid antagning till komvux är vällovligt, men vi vill uppmärksamma att det finns svårigheter som behöver hanteras om förslaget ska kunna förverkligas.
 • Förbundet inte har några starka synpunkter på förslaget att införa en mer flexibel högskoleförberedande examen från komvux. Dock vill förbundet understryka att om en sådan förändring görs är det viktigt att den fungerar tillsammans med ett införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan och att den verkligen utformas så att det inte kan uppfattas som enklare att nå en examen via komvux än via gymnasieskolan.
 • Förslagen om krav på betygsrätt och skarpare tillsyn visserligen är vällovliga men helt otillräckliga för att komma tillrätta med de grundläggande problemen med entreprenad­systemet. Det måste helt fasas ut och staten måste ta ett större ansvar för finansiering och genomförande av utbildning inom komvux.
 • Förbundet inte instämmer i utredningens bedömning att lärar­utbildningen behöver förändras, utan anser att det istället behövs satsningar på fortbildning och forskning om vuxnas lärande.
 • Förbundet vill se ett ökat statligt ansvar för vuxenutbildningen där staten på regional nivå tar över ansvar för finansiering, dimensionering och styrning av utbildningen för att garantera likvärdighet och kvalitet över hela landet.

Lärarnas Riksförbund kan konstatera att utredningen inte innehåller några avgörande förslag för att göra det mer attraktivt att arbeta som lärare eller studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55