Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar

Betänkande, SOU 2018:11

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag i sin helhet, dock med betoning att det utöver dessa förslag krävs en bredare förebyggande strategi.

Publicerad

Förbundet finner det viktigt att staten lyft frågan om ungdomar som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Mer behöver göras för unga som av olika skäl hamnar utanför arbete och studier.

Förbundets synpunkter och förslag gällande förebyggande insatser, uppföljning av frånvaro i grund- och gymnasieskolan samt avslutande vägledningssamtal finns att läsa i remissvaret i sin helhet.

Lärarnas Riksförbund vill avslutningsvis framföra att förbundet ställer sig frågande till varför alla de utredningar som finns på området inte leder till några politiska beslut. Förbundet menar att det krävs mer politisk handlingskraft för att alla utredningsunderlag som finns också resulterar i åtgärder.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55