Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrkte förslaget om återinförd skattereduktion för fackföreningsavgift från och med 2018 (se tidigare remissvar på Fi2017/03845/S1). Förbundet ansåg då, och anser fortsatt, att det är rimligt att det finns en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Lärarnas Riksförbund är kritiska till den ryckighet som präglar frågan om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Att återkommande bygga upp och montera ner administrationen av reduktionen är resurskrävande. Förbundet anser att det krävs en långsiktig överenskommelse i frågan.