Fredsplikt på arbets­platser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Promemoria, Ds 2018:40

Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom förslagen i promemorian.

Publicerad

Förslagen i promemorian överensstämmer, med något förtydligande, helt med det förslag parterna överlämnat till Arbetsmarknadsdepartementet. Förslaget innebär huvudsakligen att lagstiftningen ändras i enlighet med den praxis som huvudorganisationerna och deras medlems­organisationer redan tillämpar. Parterna har härigenom tagit sitt ansvar för att undvika en lagstiftning som riskerar att störa maktbalansen på arbetsmarknaden.
Lärarnas Riksförbund anser att ett fackförbunds möjlighet att vidta stridsåtgärder är grundläggande och utgör en viktig hörnsten i förbundens styrka gentemot arbetsgivare. Det är viktigt att det finns en balans på svensk arbetsmarknad och förbundet är av den ståndpunkten att denna balans inte får rubbas och förbundet ser för egen del inget behov av att revidera dagens möjligheter att vidta stridsåtgärder.
Balansen hotas på allvar av stridsåtgärdsutredningens huvudförslag som i praktiken innebar att endast ett kollektivavtal per arbetsplats ska tillåtas. Det skulle ha inneburit stora ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, som föreningsfriheten och rätten att förhandla om kollektivavtal.
Förbundet kan konstatera att förslaget togs fram skyndsamt vilket kanske var nödvändigt för att förekomma stridsåtgärds­utredningens förslag men det hade varit önskvärt med en bredare diskussion och en djupare analys.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55